Ochrana osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov v zm. zákona 18/2018 Z.z. a nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

Prevádzkovateľ Martin Tomašovych spracováva vaše osobné údaje v rozsahu:

  • Základné identifikačné údaje - meno, priezvisko, titul, fakturačná adresa, dodacia adresa, email, telefónny kontakt

  • Kontaktné údaje - telefonický kontakt, mailová adresa

Účel spracovania vašich osobných údajov

Osobné údaje spracovávame za účelom vyhotovenia faktúry a dodacieho listu a dodania tovaru.

Zdroj vašich osobných údajov

Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode získavame priamo od vás. Tieto osobné údaje uvádzate pri vyplnení kontaktných, registračných, objednávkových, platobných a fakturačných formulárov na našich stránkach, prípadne ste ich uviedli na ďalších dokumentoch. Ďalej spracovávame údaje, ktoré získame tým, že navštívite naše webové stránky: súbory cookie, súbory protokolu (IP adresa, príp. iné online identifikátory).

Ako dlho budeme spracovávať vaše osobné údaje

Osobné údaje budeme uchovávať v súlade so zákonom o archívoch a registratúrach, zákonom o účtovníctve a zákonom o DPH po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa to týka (rok, kedy bola vystavená posledná faktúra).

Kto môže mať prístup k vašim osobným údajom

Osobné údaje neposkytneme tretím osobám, s výnimkou:

  • sprostredkovateľa Webnode AG, ID CH - 170.3.036.124-0, so sídlom Gartenstrasse 3, 6304, Zug, Švajčiarsko, ktorý spravuje našu doménu a emaily a robí technickú podporu nášho eshopu, a to v rozsahu meno, priezvisko, titul, fakturačná adresa, dodacia adresa, email, telefónny kontakt

  • zásielkovej firmy v rozsahu dodacia adresa a telefonický a mailový kontakt

Aké sú vaše práva pri spracovávaní osobných údajov

Riadne spracúvanie vašich osobných údajov je pre spoločnosti v Slovenskej republike dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:

Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov

Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje správcu, jeho zástupcu a prípadneaj zodpovednej osoby, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcualebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, obdobie uchovávania osobných údajov, oprávnených správcov, zoznam vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

Právo na opravu

Spracúvame vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje? Zmenili ste, napríklad, adresu bydliska? Prosím, informujte nás o tom a my osobné údaje opravíme.

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní vaše osobné údaje na váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože aj spoločnosť Alena Tomašovychová má povinnosť alebo oprávnený záujem ponechať si osobné údaje.

Právo na obmedzenie spracovania

Ak si želáte, aby sa vaše osobné údaje spracúvali výhradne na najnutnejšie zákonné účely alebo si želáte osobné údaje blokovať.

Právo na prenositeľnosť údajov

Ak si želáte, aby sme poskytli vaše osobné údaje inej spoločnosti, odovzdáme vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky.

Právo uplatniť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie

Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu. Námietku môžete tiež uplatniť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov

S vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Kde môžete práva uplatniť a sú tieto práva spoplatnené?

Jednotlivé práva môžete uplatniť v spoločnosti, a to telefonicky na linke: 0902 404 074, poslaním e-mailu na adresu: info@slovenskegitary.sk , alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla spoločnosti na korešpondenčnú adresu: Martin Tomašovych, Hrežďovská 1943/1A, Bánovce nad Bebravou, 95701.

Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré uplatníte, poskytujeme bezplatne.

Za aký čas môžete očakávať odpoveď od spoločnosti?

Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na dva mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, vás budeme informovať.

Ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená,že ho môžete kedykoľvek odvolať.

Čo má odvolanie súhlasu obsahovať?

  • Kto odvolanie podáva. Uveďte, prosím, vaše meno a priezvisko, adresu bydliska a dátum narodenia, aby sme vás vedeli identifikovať.
  • Komu odvolanie podávate.
  • Informáciu, že si neželáte, aby sme spracúvali vaše osobné údaje.
  • Váš vlastnoručný podpis.

Akým spôsobom môžem odvolanie poslať?

  • Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov je možné poslať v písomnej podobe, a to preto, aby sme mali o vašom odvolaní riadny záznam. Odvolanie nezabudnite podpísať.
  • Písomným vyhlásením poslaným na korešpondenčnú adresu spoločnosti.

Podrobne sú vaše práva popísané v Nariadení EU 2016/679 (GDPR)