Obchodné podmienky

Dodávateľ

Martin Tomašovych
Hrežďovská 1943/1A
Bánovce nad Bebravou
957 01
identifikačné číslo: 53451597
zapísaný v Živnostenskom registri na str. č. 301-10543, spis. č. 2020/008839-2 zo dňa 1.12.2020

Ponuka a kroky nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvy

Zobrazenie produktov prostredníctvom e-shopu nepredstavuje právne záväznú ponuku, ale len výzvu na objednávku. Všetky informácie o ponúkanom tovare v internetovom obchode sú prevzaté z oficiálnej stránky výrobcov, resp. dodávateľov a z ostatných verejne dostupných zdrojov.
Stlačením tlačidla Objednávka s povinnosťou platby zadáte záväznú objednávku tovaru vloženého do nákupného košíka. Potvrdenie prijatia Vašej objednávky nasleduje bezprostredne po odoslaní objednávky a v tejto fáze nepredstavuje akceptáciu objednávky.
K akceptovaniu Vašej objednávky z našej strany dochádza na základe zaslania e-mailu o Akceptácii objednávky.

Právo na odstúpenie od zmluvy 

Máte právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 30 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy je 30 dní odo dňa, kedy ste prevzali tovar do svojho vlastníctva Vy alebo Vami určená tretia osoba, pokiaľ ide o inú osobu ako o zasielateľa. 

Opotrebený, znečistený, neúplný alebo spotrebný tovar 

Tovar môže byť použitý za účelom zistenia jeho povahy a vlastnosti; avšak nemalo by dôjsť k jeho zjavnému opotrebovaniu. Je potrebné myslieť na náklady, ktoré budeme mať s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Kupujúci je povinný nahradiť predávajúcemu náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (napr. neúplný obsah, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.). Účtovaniu týchto poplatkov predídete, ak tovar uvediete do pôvodného stavu sami (očistenie, skompletovaníe, správne zabalenie a pod.).

V prípade spotrebného tovaru (napr. struny, elektrónky, blany, čistiace prostriedky, paličky a pod.) je možné uplatniť odstúpenie od zmluvy iba pokiaľ kupujúci dodá tovar zabalený v neporušenom originálnom balení, nepoškodený, neopotrebený, neznečistený a nepoužitý.

Tovar prosím pošlite alebo doručte na nasledovnú adresu: 
Martin Tomašovych
Hrežďovská 1943/1A
Bánovce nad Bebravou
957 01 

Za prípadnú stratu hodnoty tovaru ručíte len v prípade, ak táto strata hodnoty tovaru vznikla takým používaním,
ktoré nesúvisí s nevyhnutným odskúšaním tovaru za účelom zistenia jeho povahy, vlastností a spôsobu fungovania.  

Postup pri odstúpení od zmluvy 

V prípade odstúpenia od zmluvy nás musíte informovať zaslaním jednoznačného vyjadrenia o Vašom zámere odstúpiť od zmluvy e-mailovou správou alebo poštovým listom na nasledovnej adrese:

E-Mail info@slovenskegitary.sk

Korešpondenčná adresa pre pípadné doručenie zámeru odstúpiť od zmluvy poštovým listom 
Martin Tomašovych
Hrežďovská 1943/1A
Bánovce nad Bebravou
957 01  

Môžete si stiahnuť a použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy. 
Word: 


PDF:

Vyplnený formulár prosím vytlačte a priložte ho k vrátenému tovaru

V prípade uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy sa za dostatočné považuje,
ak odošlete informáciu o uplatnení tohto práva pred uplynutím lehoty na odstúpenie. 

Dôsledky odstúpenia od zmluvy 

Pokiaľ odstúpite od tejto zmluvy, sme povinní vrátiť Vám všetky platby * , ktoré sme od Vás pri nákupe dostali, vrátane poplatku za prepravu, ak bol účtovaný (s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré vzniknú tým, že si zvolíte spôsob prepravy odlišný od nami ponúkanej, najvýhodnejšej, štandardnej prepravy).

*nevzťahuje sa na tovar poškodený zákazníkom 

Vrátenie platby 

Peniaze za tovar zašleme najneskôr do 14 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy, nie však skôr než dôjde k doručeniu vráteného tovaru vrátane vyplneného formulára späť na naše oddelenie (prípadne než preukážete, že vrátený tovar nám už bol odoslaný).
Na vrátenie platby používame rovnaký spôsob, akým sme platbu od zákazníka prijali. V prípade refundácie platby za dobierku a platbu bankovým prevodom požívame výhradne bezhotovostný prevod na bankový účet.
Nie je možné vrátiť platbu poštovou poukážkou, či v hotovosti.

Za účelom vrátenia platby Vám v žiadnom prípade nebudeme účtovať poplatky.

Darčeky a bonusy 

Ak Vám bol spoločne s tovarom poskytnutý darček alebo bonus,pri odstúpení od zmluvy stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a vašou povinnosťou je spolu s tovarom vrátiť aj poskytnutý darček alebo bonus. 

Náklady na dopravu vráteného tovaru 

Náklady na dopravu súvisiacu s vrátením tovaru nesiete v plnej výške,a to aj v prípade, keď tovar pre svoju povahu nemôže byť vrátený štandardným zásielkovým spôsobom.

Spätná zásielka tovaru je individuálna.

Prosíme Vás, aby ste sa snažili uchrániť tovar pred poškodeniami a znečistením.

Tovar nám,prosím podľa možnosti, pošlite späť v originálnom balení spolu s vyplneným formulárom , kompletným príslušenstvom a so všetkými súčasťami balenia. Na zaslanie tovaru naspäť prípadne použite ochranný transportný obal. Pokiaľ už nevlastníte originálny obal, zabezpečte, prosím, použitím vhodného balenia dostatočnú ochranu tovaru pred poškodením pri preprave a vyhnite sa tak nášmu uplatneniu nároku na náhradu škody spôsobenej nedostatočným balením. Uvedené možnosti nie sú podmienkou pre účinné uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy. Prosíme, aby ste zobrali na vedomie, že zodpovedáte za stav, v akom k nám tovar dorazí (vrátane prípadného poškodenia spôsobeného pri preprave od Vás k nám) a prípadný nárok na náhradu škody si musíte voči prepravcovi uplatniť individuálne.

Odstúpenie od zmluvy predávajúceho

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

Ceny a prepravné podmienky

Ceny uvedené na stránkach jednotlivých produktov obsahujú zákonnú daň z pridanej hodnoty a ostatné náležitosti ceny.  

Pokiaľ celková hmotnosť objednávky nepresiahne 2 kg alebo súčet dĺžok rozmerov balíka nieje väčší ako 100 cm, účtujeme k uvedeným cenám za dodávku na územie Slovenska
paušálny poplatok 3,90 EUR za každú objednávku.
Pokiaľ celková hmotnosť objednávky presiahne 2 kg alebo súčet dĺžok rozmerov balíka je väčší ako 100 cm, účtujeme k uvedeným cenám za dodávku na územie Slovenska
paušálny poplatok 5,90 EUR za každú objednávku.
V prípade nadrozmerných zásielok alebo zásielok s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 10 kg alebo zásielok do Českej republiky, je poštovné vyčíslené individuálne.

Zrozumiteľnú informáciu o prepravných nákladoch nájdete v nákupnom košíku a na stránke, z ktorej môžete realizovať objednávku. 

Dodacie podmienky

Dodávky realizujeme zásielkovým spôsobom.
Zásielka je doručená na miesto, ktoré v objednávke uvediete ako Dodaciu adresu.
Po odoslaní zásielky vám e-mailom zašleme sledovaciu linku,
na ktorej si môžete kedykoľvek overiť aktuálny stav a priebeh doručovania.

Pokiaľ nie je pri opise daného produktu uvedené inak, je všetok ponúkaný tovar (okrem vystavených kusov) pripravený na okamžité odoslanie.
Pokiaľ je doba dodania odlišná, nájdete o tom informáciu na príslušnej stránke k danému produktu.
V prípade dodania tovaru na adresu zákazníka doručujeme pred prvé uzamykateľné dvere a negarantujeme jeho transport do bytu zákazníka.

Platobné podmienky

Platbu môžete u nás zrealizovať niektorým z nasledovných spôsobov, ceny sú zobrazované vrátane DPH v mene EURO.

Dobierka

Platba v hotovosti priamo konkrétnemu prepravcovi, ktorý zásielku privezie. Pri platbe na dobierku účtujeme poplatok k zásielke 1 €.

Bankový prevod

Po odoslaní objednávky vám systém automaticky poskytne všetky platobné údaje. Po prihlásení do vášho internet bankingu môžete čiastku jednoducho previesť na náš účet a po zaregistrovaní úhrady na našom účte tovar ihneď odošleme.

Platba v odbernom mieste

Ak si v objednávke vyberiete Osobný odber, zaplatiť za tovar môžete ihneď po dokončení objednávky alebo až pri prevzatí tovaru v odbernom mieste. Zaplatiť môžete v hotovosti.

Výhrada vlastníckeho práva

Tovar ostáva až do jeho úplného zaplatenia vlastníctvom dodávateľa.

Poškodenie spôsobené prepravou

Počas preberania zásielky od prepravcu si dôkladne skontrolujte, či nie je mechanicky poškodený obal.
Ak zistíte poškodenie obalu, je potrebné okamžite vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu.
Ak obal nejaví známky poškodenia a zistíte poškodenie produktu až pri rozbalení,

najneskôr do 24 hodín od doručenia zásielky nahláste škodovú udalosť spôsobenú prepravou na nasledovnej adrese: info@slovenskegitary.sk 

Do e-mailu prosím uveďte číslo faktúry alebo objednávky a ak je to možné, priložte fotodokumentáciu poškodenia.
Uvedený spôsob riešenia reklamácie je možný len pri nahlásení poškodenia počas prepravy
najneskôr do 24 hodín od doručenia zásielky.

Záruka a garancia

Na hudobné nástroje, príslušenstvo k hudobným nástrojom a ostatné produkty platí zákonom stanovená záručná lehota 24 mesiacov. Ak je predmetom objednávky drobný spotrebný materiál (napr.: trsátka, blany a paličky na bicie, struny, fadery, potenciometre a elektrónky), jeho životnosť je 90 dní a v rámci záruky sa posudzujú iba výrobné a materiálové vady.

Záručný list

Ku každému zakúpenému produktu je prikladaná faktúra (na odbernom mieste pokladničný doklad), ktorý zároveň slúži ako záručný list. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim a predlžuje sa o dobu, počas ktorej bol produkt v záručnej oprave.

Zánik záruky

  • mechanické poškodenie tovaru kupujúcim
  • používanie tovaru v nezodpovedajúcich podmienkach
  • neodborné zaobchádzanie
  • zanedbanie starostlivosti o tovar

Chyby alebo poškodenia, ktoré zaviní kupujúci neodborným zaobchádzaním alebo neodbornou montážou, ako aj použitím nevhodného príslušenstva alebo zmenou originálnych častí, sú zo záruky vylúčené. Oprávnenie na záruku zaniká aj v prípade, že k vade došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (prašné, vlhké prostredie, chemicky agresívne, v silnom magnetickom poli, atď.) alebo ak bol preukázateľne vykonaný zásah do výrobku inou ako oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym napájacím napätím. Prirodzené opotrebovanie je zo záruky taktiež vylúčené. 

Ďalšie informácie

Objednávkový proces

Ak ste našli želaný produkt, môžete ho pridať nezáväzne do nákupného košíka stlačením tlačidla "Pridať do košíka". Obsah nákupného košíka si môžete kedykoľvek nezáväzne zobraziť pomocou tlačidla "Košík". Pridané produkty môžete kedykoľvek z nákupného košíka odstrániť pomocou tlačidla so symbolom vymazania. Ak chcete produkty vložené do nákupného košíka kúpiť, stlačte tlačidlo "Objednať". Následne vložte Vaše údaje. Po zadaní Vašich údajov stlačte tlačidlo "Pokračovať". Následne si môžete vybrať spôsob dopravy. Po výbere spôsobu dopravy stlačte tlačidlo "Pokračovať". Následne si môžete vybrať spôsob platby. Po výbere spôsobu platby a stlačení tlačidla "Pokračovať" sa dostanete do kroku v ktorom môžete znovu skontrolovať všetky údaje. Pomocou tlačidla "Dokončiť objednávku" dokončíte proces objednávky. Objednávkový proces sa dá kedykoľvek zrušiť zatvorením okna prehliadača.

Text zmluvy

Text zmluvy je uložený v interných systémoch predávajúceho.
Obchodné podmienky si môžete kedykoľvek pozrieť na tejto stránke.
Údaje o objednávke a obchodné podmienky zašle predávajúci kupujúcemu e-mailom.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok.
Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu (vrátane dňa doručenia) do dňa vrátenia tovaru predávajúcemu, resp. odovzdaním tovaru kuriérovi za účelom jeho prepravy predávajúcemu.
Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude realizovaná najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok.
Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.
Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Mimosúdne riešenie sporov

Subjektom zaisťujúcim mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov, tzv. ADR (alternative dispute resolution) je Slovenská obchodná inšpekcia. Cieľom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov je dosiahnuť priateľské urovnanie sporu a dohode strán. SOI je autorizovaným subjektom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov vedeným na zozname Európskej komisie. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim Martin Tomašovych Hrežďovská 1943/1A Bánovce nad Bebravou 95701 je Slovenská obchodná inšpekcia Hurbanova 59, 911 01 Trenčín, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využil platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj 
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor 
https://www.soi.sk
https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi